Ds John Chen is de oprichter van Stichting Chinese Christelijke Gemeente in Nederland (CCGN), de gemeente waar wij uit zijn voortgekomen.

De STICHTING DS. JOHN CHEN FONDS (“de Stichting”) werd na het heengaan van Ds. John Chen op 12 oktober 2000 opgericht op initiatief van Ds. Peter Wongso.

De overwegingen voor oprichting en de doelstelling van de Stichting zijn als volgt:

 • Het oprichten en beheren van Ds. John Chen bibliotheek als documentatiecentrum ter bevordering van de geestelijke groei van Chinese Christenen;
 • Het bevorderden en verzorgen van geestelijke trainingen voor leden van de stichting Stichting Chinese Christelijke Gemeente in Nederland;
 • Het oprichten van een fonds ter financiële ondersteuning van Christenen die als roeping hebben om dienaar van God te zijn en tevens een theologische opleiding willen volgen aan een bijbelschool en/of universiteit;
 • Het verder ontwikkelen van het evangelisatiewerk onder de Chinezen in Nederland, waaronder het stichten van Chinese kerken in Nederland; en
 • Het verkondigen en verspreiden van het evangelie onder de Chinezen in de rest van de wereld door ondersteuning en/of uitzending van dominees, evangelisten en/of Christenen.

De Stichting is gevestigd aan de Westersingel 10, 3014 GM Rotterdam.

Ds. John Chen bibliotheek is op iedere zaterdag (van 12.00 uur tot 16.00 uur) en zondag (van 10.00 uur tot 14.00 uur) geopend.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

 • Dominee Tat Kai Choi, voorzitter;
 • De heer Moses Tjhin, secretaris-penningmeester;
 • De heer Cirong Zheng, penningmeester;

Op 20 december 2016 heeft het bestuur het onderstaande beleidsplan voor 2017 goedgekeurd

Het werk van de Stichting

 1. Het beheren van de Ds. John Chen bibliotheek als documentatiecentrum ter bevordering van de geestelijke groei van de Chinese Christenen.
  Gemeenteleden c.q. bezoekers van de Stichting Chinese Christelijke Gemeente in Nederland (hierna “CCGN”) maken gebruik van de bibliotheek. Een budget is beschikbaar gesteld om de collectie uit te breiden.
 2. Het bevorderen en verzorgen van geestelijke trainingen voor leden van de stichting CCGN en niet leden.
  Gedurende het kalenderjaar 2016 heeft de CCGN geestelijke trainingen c.q. toerustingscursussen aangeboden aan haar leden. De verwachting is dat dit ook voor het kalenderjaar 2017 zal gelden. Een budget is beschikbaar gesteld voor onder meer de reiskosten van de sprekers.
 3. Het beheren van een fonds ter financiële ondersteuning van Christenen die als roeping hebben om dienaar van God te zijn en tevens een theologische opleiding willen volgen aan een bijbelschool en/of een universiteit.
  Kandidaten die vanaf 1 januari 2014 een aanvraag indienen, ontvangen een bedrag van maximaal EUR 250 per maand, mits de aanvraag is goedgekeurd door het bestuur. Het bedrag van EUR 250 blijft voor het kalenderjaar 2017 onveranderd. Gedurende het studiejaar 2016-2017 worden twee studenten gesponsord. Mogelijke nieuwe aanvragen zijn thans niet bekend
 4. Het verder ontwikkelen van het evangelisatiewerk onder de Chinezen in Nederland, waaronder het stichten van Chinese kerken in Nederland.
  De hoogste prioriteit is het stabiliseren van de gemeente Rotterdam. De toekomst van het huidige kerkgebouw is nog niet bekend, ondanks verschillende onderzoeken die verricht zijn vanaf het kalenderjaar 2015. De directie van de Stichting zal regelmatig met de Stichting Chinese Christelijke Gemeente in Nederland hierover spreken.
  Een budget is beschikbaar gesteld voor een mogelijke verhuizing, waarmee de nieuwe bibliotheek en het nieuwe documentatiecentrum ingericht kunnen worden.
 5. Het verkondigen en verspreiden van het evangelie onder de Chinezen in de rest van de wereld door ondersteuning en/of uitzending van dominees, evangelisten en/of Christenen.
  Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen.Niettemin wordt met the International Chinese Biblical Seminary in Europe te Barcelona gekeken naar mogelijkheden.

De manier waarop de Stichting geld werft
Via het weekblad van de CCGN en het internet, te weten de website van de  CGN www.ccgn.nl en www.chinesekerk.nl.

Het beheer van het vermogen van de Stichting
De Stichting heeft een zakelijke rekening bij de ING Bank, waarop giften worden ontvangen en waarmee lopende kosten worden betaald. Tevens heeft de Stichting twee zakelijke spaarrekeningen bij de ING Bank, waarvan de looptijd kort- en langlopend is.

 De besteding van het vermogen van de Stichting Budget:
• De jaarrekening 2016 wordt opgesteld door een externe boekhouder.
• Gemeente Rotterdam wordt financieel ondersteund bij het mogelijk aankopen van een eigen kerkgebouw en bij de inrichting daarvan (inclusief de bibliotheek en het documentatiecentrum)
• Trainingen en toerustingscursussen.

Terugblik op het kalenderjaar 2015
Het bestuur heeft het navolgende goedgekeurd:
• Goedkeuring van de bijgevoegde jaarrekening voor het financieel jaar 2015, zoals opgesteld door gemeentelid Jimmy Chen.

• Goedkeuring van de reiskosten die gemaakt zijn bij het lopen van een stage bij de Chinese Christelijke Gemeente in Nederland door een studente van de International Chinese Biblical Seminary in Europe te Barcelona (Spanje).

• Goedkeuring van het verstrekken van EUR 250 per maand voor de periode van 1 september 2016 tot 1 juli 2017 aan twee gemeenteleden van de Stichting van de Chinese Christelijke Gemeente in Nederland die studeert aan Tyndale Theological Seminary in Badhoevedorp respectievelijk en aan de International Chinese Biblical Seminary in Europe in Barcelona

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

De jaarrekening (voor het financieel jaar 2012) is op 23 december 2013 door het bestuur goedgekeurd. (Klik hier voor de jaarrekening)

De jaarrekening (voor het financieel jaar 2013) is op 20 februari 2014 door het bestuur goedgekeurd. (Klik hier voor de jaarrekening)

De jaarrekening (voor het financieel jaar 2014) is op 28 mei 2015 door het bestuur goedgekeurd. (Klik hier voor de jaarrekening)

De jaarrekening (voor het financieel jaar 2015) is op 18 mei 2016 door het bestuur goedgekeurd. (Klik hier voor de jaarrekening)

De jaarrekening (voor het financieel jaar 2016) is op 22 mei 2017 door het bestuur goedgekeurd. (Klik hier voor de jaarrekening)

STICHTING DS. JOHN CHEN FONDS

Westersingel 10, 3014 GM Rotterdam
T & F: 010 4369901
Kamer van Koophandel 24311450
RSIN 8143.43.429
Bankrekening: ING Bank NL67 INGB 0004 9235 04
p/a Arie Hoospad 19, 3065 NM Rotterdam

ANBI-regeling
Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de Stichting ds. John Chen Fonds aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor meer informatie, klik hier:ANBI CCGN