Wat wij geloven

bijbel map.jpg

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. In de Bijbel maakt God Zich aan ons bekend en toont Hij wat Zijn weg is voor deze wereld.

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.’ (2 Timoteüs 3:16-17)


In verbondenheid met de gelovigen van alle tijden belijden wij de Apostolische Geloofsbelijdenis:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 

 2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 

 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 

 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, nedergedaald ter helle; 

 5. op de derde dag opgestaan uit de doden; 

 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader; 

 7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 

 8. Ik geloof in de Heilige Geest. 

 9. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; 

 10. vergeving van de zonden; 

 11. opstanding van het vlees; 

 12. en een eeuwig leven.